¨

Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

STS Plus s.r.o.- 4czechbaby

se sídlem Křenova 438/162 00 Praha Veleslavín 

identifikační číslo:29006988  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 159452    

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.4czechbaby.cz  
  

Obchodní podmínky 4CZECHBABY
 
I. Základní ustanovení
 
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizováno šití na zakázku nebo přímý nákup již hotové výrobku, vzniká na základě odeslání písemné objednávky kupujícím. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost www.4czechbaby.cz, STS Plus s.r.o, IČO: 29006988, se sídlem Křenova 438, Praha 162 00. jako prodávající (dále jen „4czechbaby“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce stránky, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, našich partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupující dále souhlasí s tím, že Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky obdrží kupující v tištěné formě pouze na jeho písemnou žádost před odesláním objednávky na adresu kupujícího.
II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Sdělujeme, že
náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, si neúčtujeme žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
požadujeme úhradu kupní ceny převodem na uvedený bankovní účet v rekapitulaci objednávky, která je zaslána do mailu uvedeného v objednávce.
ceny zboží a služeb jsou na webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu prodejce
spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v archivu prodejce,
v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář zde, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodejcem. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude prodejcem vrácen, nebo Kupujícím doplacen před dodáním zboží.
Prodejce si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. 30 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž prodejce vycházela v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na prodejci nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má prodejce právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.
III. Smlouva
1. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodejcem, za případné chyby při přenosu dat prodejce nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodejce neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
2. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se prodejce zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc jím objednanou,
prodejce si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Má-li prodejce věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodejce odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Dodá-li prodejce větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
prodejce odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodejce věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodejce věc pro přepravu.
3. Přechod nebezpečí škody
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní prodejce umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodejce škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
4. Odpovědnost prodejce
prodejce odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodejce a uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
vyplývá-li to z povahy věci.
U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodejce zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
5. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
na odstranění vady opravou věci;
na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodejci, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodejce; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodejce vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodejce odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodejce.
7. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující prodejci na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
8. Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodejce zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodejce, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
IV. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Pokud je nabízené zboží šité nebo upraveno na zakázku a přání spotřebitele nelze v zákonné 14-ti denní lhůtě od kupní smlouvy odstoupit. Drobné odchylky u výrobků na zakázků dále nelze považovat za vadu.
Spotřebitel však má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů pokud nebylo upraveno a vyrobeno na jeho přání. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit lze písemnou formou na mailové adrese 4czechbaby@gmail.com.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí zboží, které od prodejce obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodejce doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodejce spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem objednávky a uvedeným číslem bankovního účtu.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí zboží prodejcem, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodejce však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
2. Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel nebo neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného elektronického vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na mailovou adresu 4czechbaby@gamil.com.
Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené prodejci pro marketingové účely poskytuje prodejce dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený prodejci pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si upraví nastavení svého uživatelského profilu nebo využije tohoto kontaktního formuláře
Pokud si Kupující vytvoří více uživatelských profilů, v rámci kterých uvede stejné kontaktní údaje, nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, aby Kupující kontaktoval prodejce prostřednictvím kontaktního formuláře
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
prodejce může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodejce pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
prodejce si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat prodejce prostřednictvím kontaktního formuláře .
prodejce si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.
VI. Provozní doba
Objednávky přes internetový obchod prodejce: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodejce nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.
VII. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.4czechbaby.cz jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží prodejce nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodejce a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodejce. Prodejce v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
prodejce si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
VIII. Objednávání
Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
a. prostřednictvím elektronického obchodu prodejce (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou na email 4czechbaby@gmail.com
c. prostřednictví facebookové stránky 4CZECHBABY
prodejce doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na jeho webu. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v objednávce v rámci svého košíku.
IX. Platební podmínky
Prodejce akceptuje jako jako jedinou formu úhrady objednávky platbu předem na bankovní účet Prodávajícího.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.
Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
Prodejce si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
X. Dodací podmínky
1. Způsoby dodání
prodejce zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodejce nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží. Cena a způsob dopravy je účtován tarifem dopravce DPL. K dopravnému se dále připočítává i balné.
2. Ostatní podmínky
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na email 4czechbaby@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodejci. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
3. Soutěže a lhůty k vyzvednutí výhry
V případě, že výherce vyhraje v soutěži pořádané prodejcem, je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byly vyhlášeny prodejcem výsledky takové soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele.
XI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodejce a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).
XII. Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi prodejcem a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodejce doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na prodejce pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2018.