REKLAMACE ZBOŽÍ

mam

 

1. Stáhněte si reklamační formulář zde pod textem, vyplňte ho a spolu se zbožím, kopií dokladu o koupi (faktura kterou máte v elektronické podobě na emailu) zašlete na adresu.

2. Nejpozději do třiceti dnů od převzetí zboží Vás budeme informovat o nároku na reklamaci.

Zboží odešlete doporučeně, na obal zásilky viditelně napište REKLAMACE A POJIŠTĚNÉ NA KONKRÉTNÍ ČÁSTKU (lístek o odeslání uschovejte) na adresu:

 

 

MAMABOOK s.r.o.
Sportovců 881
Hostivice
253 01
 
tel: 774966515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamace ve 3 bodech

 

 1. Identifikujte výrobek zakoupený na portálu www.mamabook.cz

(o jaký jde výrobek, kdy byl zakoupen, číslo daňového dokladu)

 

 1. Popište závadu

(stručně a co nejvýstižněji popište v čem spatřujete závadu a jak se tato projevuje) 

 

 1. Přidejte kontaktní informace

(dejte nám vědět, kam Vám můžeme zaslat vyjádření k uplatněné reklamaci)

 

Reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratší možné lhůtě, protože jsme si vědomi, že produkt užíváte.

V některých situacích jsme ovšem závislý na dodavatelích. Standardní zákonné lhůty (30 dní) pro reklamaci však dodržujeme vždy. V případě že nejsme schopni Vám zakoupený produkt opravit, nabídneme Vám jeho výměnu, a nebo vrácení peněz.  

 
 
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím a spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., o ochraně spotřebitele. 
 2. U všech produktů nabízených prodávajícím kupujícímu, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále „záruční lhůta“). Není –li kupující spotřebitelem, je lhůta k uplatnění práva za vady 12 měsíců. 
 3. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.
 4. V případě odstranitelné vady u používaného produktu má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. 
 5. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem.
 6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby prodávajícím určené) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Chybí – li některá z části zboží, počíná běh lhůty pro vyřízení reklamace až dodáním chybějících částí.
 7. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 8. Není-li prodávající schopen reklamaci vyřídit ve lhůtě dle předchozího odstavce, má kupující právo na výměnu zboží, popř. na vrácení kupní ceny.
 9. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí záruční lhůty, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
 10. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží, nebo zboží druhé jakosti prodávající neodpovídá za vady způsobené dosavadním používáním nebo opotřebením; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vady, pro kterou byla nižší cena sjednána. Kupující má případně nárok na přiměřenou slevu. 
 11. Nárok kupujícího na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v případě, že:


a) je zjevně porušená ochranná či záruční pečeť, čárový kód či nálepka, pokud na výrobku je
b) došlo k mechanickému poškození zboží

c) s produktem bylo neodborně zacházeno, nebo byla zanedbána péče o zboží.

d) produkt byl používán v rozporu s návodem k použití nebo způsobem pro který není vhodný

e) v dalších případech, ve kterých bude prokázáno, že kupující užíval produkt nesprávně 

Reklamaci uplatní kupující tak, že:

•   Informuje prodávajícího, e-mailem reklamacemamabook@gmail.com , či písemně.

•   Pokud to webové rozhraní internetového obchodu umožňuje, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty, nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní internetového obchodu.

•    Doručí reklamované zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) na kontaktní adresu prodávajícího nebo adresu místa podnikání prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího, s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
•    Reklamaci je možné uplatnit osobně a to v provozovně společnosti  na adrese 

MAMABOOK s.r.o.
Sportovců 881
Hostivice
253 01
 
 1. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. 
 2. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.